Η Προγραμματική Σύμβαση

Η επίτευξη της μετάβασης του Δήμου Ελευσίνας στα πρότυπα των έξυπνων πόλεων μέσω ανάπτυξης ενός Στρατηγικού Σχεδιασμού όπου θα περιέχει το μακροχρόνιο σχέδιο δράσης για την ικανοποίηση της συνθήκης. Το σχέδιο δράσης για τις έξυπνες πόλεις και κοινότητες θα επικεντρωθεί́ στη βιώσιμη αστική́ κινητικότητα, στις βιώσιμες γειτονιές και στο βιώσιμο δομημένο περιβάλλον, καθώς και στις ολοκληρωμένες υποδομές και διαδικασίες στους τομείς ενέργειας, ΤΠΕ και μεταφορών. Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης θα προβλέπονται επίσης δράσεις για ενίσχυση της θέσης του πολίτη και ενθάρρυνση της συμμέτοχης του στα κοινά,́ καθώς και ανάπτυξη νεών επιχειρηματικών και χρηματοδοτικών μοντέλων που θα συμβάλουν στην ευρεία διάδοση και ανάπτυξη λύσεων υπέρ των έξυπνων πόλεων.

Σκοπός

Σκοπός της παρούσας σύμβασης είναι η εκπόνηση έρευνας με τίτλο «Διερεύνηση στρατηγικών για τη μετάβαση ενός οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης στη κοινότητα των έξυπνων πόλεων με εφαρμογή νέων συστημάτων καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και τεχνολογίας. Πιλοτική εφαρμογή στο Δήμο Ελευσίνας με ειδικότερη εξέταση των αλληλεπιδράσεων με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο» με συνδυασμένες δράσεις τόσο από τη Μονάδα Οικονομικής Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης του Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ όσο και από τον Δήμο Ελευσίνας.

chart

Συνολική Επίδοση του Δήμου Ελευσίνας

Ο Δήμος Ελευσίνας σημειώνοντας συνολική βαθμολογία 0,263 για όλα τα χαρακτηριστικά κατατάσσεται στο επίπεδο Η όσον αφορά στο έξυπνο αποτύπωμά του. Επομένως, η συνολική ‘έξυπνη απόδοση της πόλης είναι χαμηλή. Οι συγκεντρωτικές βαθμολογίες από όλα τα χαρακτηριστικά είναι χαμηλές, ακόμη και κάτω από 0,5, με μια μικρή άνοδο στην έξυπνη διακυβέρνηση και στους έξυπνους ανθρώπους. Οι τομείς του έξυπνου περιβάλλοντος και της έξυπνης κινητικότητας έχουν τις χαμηλότερες βαθμολογίες. Είναι προφανές ότι οι αρχές εργάζονται προς την κατεύθυνση των έξυπνων πόλεων, αλλά απαιτείται πιο οργανωμένη προσπάθεια. Σε αυτήν την κατεύθυνση έχει προταθεί ένα σύνολο ενδεικτικών ενεργειών και δράσεων προκειμένου να βελτιωθεί το έξυπνο αποτύπωμα του Δήμου Ελευσίνας.

ΕΞΥΠΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

22%

ΕΞΥΠΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

17%

ΕΞΥΠΝΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

40%

ΕΞΥΠΝΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ

27%

ΕΞΥΠΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

19%

ΕΞΥΠΝΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

31%

Προτεινόμενες Δράσεις

 

Έξυπνη Οικονομία

Έξυπνο Περιβάλλον

Έξυπνη Διαβίωση

Έξυπνη Κινητικότητα

Έξυπνοι Άνθρωποι

Έξυπνη Διακυβέρνηση