Χρονοδιάγραμμα - Παραδοτέα

Οργάνωση, Σχεδιασμός Μετάβαση!

Το ζητούμενο είναι ο Δήμος Ελευσίνας να αποκτήσει συνθήκες που να εξυπηρετούν τις ανάγκες του κάτοικου για ποιότητα ζωής και περιβάλλον. Ο δεσμός με την πόλη είναι μια έννοια που αποτελεί τις τελευταίες δεκαετίες δημοφιλές αντικείμενο μελέτης στο κλάδο της περιβαλλοντικής ψυχολογίας κι αυτό γιατί συνδέεται με στάσεις, με συμπεριφορές και με ψυχολογικές διεργασίες για τις οποίες σήμερα υπάρχουν πολλά ερωτηματικά διότι οι δεσμοί έχουν εξασθενίσει.

Το σχέδιο δράσης για τις έξυπνες πόλεις και κοινότητες θα επικεντρωθεί́ στη βιώσιμη αστική́ κινητικότητα, στις βιώσιμες γειτονιές και στο βιώσιμο δομημένο περιβάλλον, καθώς και στις ολοκληρωμένες υποδομές και διαδικασίες στους τομείς ενέργειας, ΤΠΕ και μεταφορών. Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης θα προβλέπονται επίσης δράσεις για ενίσχυση της θέσης του πολίτη και ενθάρρυνση της συμμέτοχης του στα κοινά,́ καθώς και ανάπτυξη νεών επιχειρηματικών και χρηματοδοτικών μοντέλων που θα συμβάλουν στην ευρεία διάδοση και ανάπτυξη λύσεων υπέρ των έξυπνων πόλεων. Συγκεκριμένα θα περιέχει:

  1. Προετοιμασία συμμετοχής και καταγραφή των απαιτούμενων κριτήριων ένταξης στην Ευρωπαϊκή́ Σύμπραξη Καινοτομίας για τις έξυπνες πόλεις και κοινότητες (European market place), στο Παγκόσμιο Οργανισμό των έξυπνων πόλεων ( World Smart City Community) και στο Παγκόσμιο Δίκτυο Έξυπνων Πόλεων (Intelligent Community Forum).
  2. Πλήρης καταγραφή́ των υφιστάμενων δομών τεχνολογίας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας αλλά και οργανωτικής και επιχειρησιακής λειτουργίας του Δήμου Ελευσίνας.
  3. Προτάσεις για τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων οργανωτικών και επιχειρησιακών διαδικασιών του Δήμου Ελευσίνας σύμφωνα με τα πρότυπα των έξυπνων πόλεων.
  4. Προσαρμογή́ της θεωρίας των έξυπνων πόλεων στα πρότυπα του Δήμου Ελευσίνας και κατάθεση συγκεκριμενών προτάσεων για τη μετάβαση στην κοινότητα των έξυπνων πόλεων
  5. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και ανάλυση κοστολόγησης κάθε προτεινομένης δράσης.
icons-01

Ά Φάση

Διάρκεια 9 μήνες

Επισκόπηση διεθνούς βιβλιογραφίας και Ανάλυση παραδειγμάτων και δεδομένων για την εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για τη μετάβαση του Δήμου Ελευσίνας στη κοινότητα των έξυπνων πόλεων

icons-02

Β' Φάση

Διάρκεια 18 μήνες

Αναζήτηση και καταγραφή όλων των εθνικών και κοινοτικών χρηματοδοτικών εργαλείων για την υλοποίηση δράσεων για τη μετάβαση ενός Δήμου στην κοινότητα των έξυπνων πόλεων.

icons-03

Γ' Φάση

9 μήνες

Αναλυτική περιγραφή των κατατιθέμενων προτάσεων του Σχέδιου Δράσης και Ερευνητικές δημοσιεύσεις για τα συστήματα Τεχνολογίας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας μέρος Α

icons-04

Δ' Φάση

12 μήνες

Αναλυτική περιγραφή των κατατιθέμενων προτάσεων του Σχέδιου Δράσης και Ερευνητικές δημοσιεύσεις για τα συστήματα Τεχνολογίας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας μέρος Β

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Επισκόπηση διεθνούς βιβλιογραφίας και Ανάλυση παραδειγμάτων και δεδομένων για την εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για τη μετάβαση του Δήμου Ελευσίνας στη κοινότητα των έξυπνων πόλεων

Παραδοτέο Β.1: Πλήρης καταγραφή́ των υφιστάμενων δομών τεχνολογίας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας αλλά και οργανωτικής και επιχειρησιακής λειτουργίας του Δήμου Ελευσίνας. (Παραδίδεται δύο μήνες από την υπογραφή της σύμβασης) Λήψη

Παραδοτέο Β.2: Η εκπόνηση του Σχεδίου Δράσης (Παραδίδεται επτά μήνες από την υπογραφή της σύμβασης) Λήψη

Παραδοτέο Β.3: Δημοσίευση ερευνητικής διατριβής των προτεινόμενων συστημάτων καινοτομίας σε επιστημονικό διεθνές συνέδριο με συμμετοχή της ερευνητικής ομάδας του ΕΜΠ για το εν λόγω έργο και του Επιστημονικού Υπεύθυνου του Δήμου Ελευσίνας (Παραδίδεται εννιά μήνες από την υπογραφή της σύμβασης). Λήψη

Αναζήτηση και καταγραφή όλων των εθνικών και κοινοτικών χρηματοδοτικών εργαλείων για την υλοποίηση δράσεων για τη μετάβαση ενός Δήμου στην κοινότητα των έξυπνων πόλεων.

Παραδοτέο Β.4: 8 εκθέσεις για όλες τις ανοιχτές προσκλήσεις των διαθέσιμων εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων (Παραδίδεται στο τέλος κάθε διμήνου).

Παραδοτέο Β.5: Δύο εκδηλώσεις ενημέρωσης . Η μια θα απευθύνεται στα στελέχη και τους υπαλλήλους του Δήμου η δεύτερη ανοικτή εκδήλωση ενημέρωσης των πολιτών με στελέχη από Δημόσιους φορείς, ΜΚΟ και του ΕΜΠ. Συντονισμός των υπηρεσιών του Δήμου για ωρίμανση έργων δυνητικά εντασσόμενων σε μέτρα των χρηματοδοτικών προσκλήσεων και προκήρυξη διαγωνισμών.

Παραδοτέο Β.6: Δημοσίευση ερευνητικής διατριβής της ανάλυσης των χρηματοδοτικών εργαλείων, συγκριτική αξιολόγηση και νέο πλαίσιο αξιοποίησής τους από έναν ΟΤΑ σε επιστημονικό διεθνές συνέδριο με συμμετοχή της ερευνητικής Λήψη

Αναλυτική περιγραφή των κατατιθέμενων προτάσεων του Σχέδιου Δράσης και Ερευνητικές δημοσιεύσεις για τα συστήματα Τεχνολογίας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας μέρος Α

Παραδοτέο Β.7: Αναλυτική τεχνική και οικονομική περιγραφή από τη κατάθεση συγκεκριμενών προτάσεων (το 50% των προτάσεων της φάσης 1) για τη μετάβαση στην κοινότητα των έξυπνων πόλεων του Δήμου Ελευσίνας. (Παραδίδεται με την ολοκλήρωση της Φάσης Γ)

Παραδοτέο Β.8: Δημιουργία κοινής πρότασης προς χρηματοδότηση των δράσεων (ενεργοποίηση 3 χρηματοδοτικών εργαλείων) που αναλύθηκαν στο σχέδιο δράσης για τη μετάβαση του Δήμου Ελευσίνας στη κοινότητα των έξυπνων πόλεων, από εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία. (Παραδίδεται με την ολοκλήρωση της Φάσης Γ)

Παραδοτέο Β.9: Δημιουργία κοινής πρότασης για ένταξη στην Ευρωπαϊκή́ Σύμπραξη Καινοτομίας για τις έξυπνες πόλεις και κοινότητες (European market place), στο Παγκόσμιο Οργανισμό των έξυπνων πόλεων ( World Smart City Community) και στο Παγκόσμιο Δίκτυο Έξυπνων Πόλεων (Intelligent Community Forum).

Αναλυτική περιγραφή των κατατιθέμενων προτάσεων του Σχέδιου Δράσης και Ερευνητικές δημοσιεύσεις για τα συστήματα Τεχνολογίας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας μέρος Β

Παραδοτέο Β.10: Τεχνική, Διαχειριστική, Διοικητική και Ερευνητική υποστήριξη για την υλοποίηση του παραπάνω σχεδίου δράσης αλλά και για την πλήρη επίτευξη των περιγραφόμενων στόχων του (Παραδίδεται είκοσι τέσσερις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης)

Παραδοτέο Β.11: Αναλυτική τεχνική και οικονομική περιγραφή από τη κατάθεση συγκεκριμενών προτάσεων (το υπόλοιπο 50% των προτάσεων της φάσης Α) για τη μετάβαση στην κοινότητα των έξυπνων πόλεων του Δήμου Ελευσίνας. (Παραδίδεται δεκαοκτώ μήνες από την υπογραφή της σύμβασης)

Παραδοτέο Β.12: Δημιουργία κοινής πρότασης προς χρηματοδότηση των δράσεων (ενεργοποίηση 3 χρηματοδοτικών εργαλείων) που αναλύθηκαν στο σχέδιο δράσης για τη μετάβαση του Δήμου Ελευσίνας στη κοινότητα των έξυπνων πόλεων, από εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία. (Παραδίδεται με την ολοκλήρωση της Φάσης Δ)